1. Ieder lid wordt verondersteld onderstaande afspraken te kennen en na te leven.

 2. Het lidmaatschap

 3. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 75 euro en dient betaald te worden voor het afhalen van de nieuwe fietskleding (in voorkomend geval). Het bedrag van het lidgeld kan door de raad van bestuur herzien en aangepast worden.

 4. Om aan de fietsuitstappen te mogen deelnemen moet het lidgeld betaald zijn. Het lidgeld omvat een verzekering. Wie niet verzekerd is, rijdt niet mee. Potentiële nieuwe leden krijgen echter de mogelijkheid om aan twee fietsuitstappen deel te nemen zonder lid te zijn. Zij moeten wel, om in orde te zijn voor de verzekering, zich laten registreren op de deelnemerslijst. Na twee vrijblijvende deelnames beslissen zij om al dan niet lid te worden en zich, via het bestuur, in regel te stellen. Indien de betrokkenen beslissen om geen lid te worden, zullen bij de volgende uitstap niet meer toegelaten worden.

 5. De verzekering (inbegrepen in het lidgeld) dekt burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen (terugbetaling van medische kosten boven het bedrag van de ziekteverzekering). Deze verzekering geldt tijdens clubactiviteiten (ook niet-fiets-clubactiviteiten), evenals op weg naar en van de plaats van de activiteit. De algemene en bijzondere voorwaarden van de polis zijn te raadplegen op de clubwebsite. Bij een ongeval kan de club niet aansprakelijk gesteld worden.

 6. Om het goed functioneren van de club (vooral tijdens de fietsuitstappen) te blijven garanderen en om aan de voorwaarden van de verzekeringspolis te blijven voldoen, kan het ledenaantal beperkt worden. Vroegere leden en nieuwelingen, die door bestaande leden worden aangebracht, krijgen voorrang.

 7. De fietsuitstappen

 8. Er wordt in vier groepen gefietst indien iedere groep minstens zowat tien fietsers telt. Vertrek en aankomst van een rit vinden steeds plaats aan het clublokaal, TC De Mol, Oudebaan 282, in Leuven.

 9. Na iedere rit dienen de deelnemers zich in te (laten) schrijven op de deelnemerslijst die zich in het clublokaal bevindt. Dit kan ook nog tot de volgende dag via email aan bestuur_at_rennersclub.be. Deze lijst is nodig om in orde te zijn voor de verzekering, om clubstatistieken te verzamelen en om zogeheten clubpunten toe te kennen. Deze punten zijn bepalend voor de terugbetaling van de clubkleding (zie punt 19).

 10. Veiligheid primeert. Het Belgisch verkeersreglement wordt strikt nageleefd. Bij ritten in het buitenland wordt de wegcode van dat land geëerbiedigd. Groepsgeest, enkele interne afspraken en gezond verstand maken de ritten verder aangenaam en tegelijk veilig. Pro-actief en defensief fietsen, met de nodige discipline, impliceert niet dat er niet voldoende snel kan gereden worden.

 11. De gemiddelde snelheid van de groepen is afhankelijk van de aard van het parcours. Deze gemiddelde snelheden zullen voor de respectievelijke groepen 1, 2, 3 en 4 schommelen rond 30km/u, 28km/u, 26km/u en 22km/u. Belangrijk is dat de groepsdynamiek niet verstoord wordt door individuen die de snelheid de hoogte injagen. Omgekeerd zijn leden, die week na week moeten harken om in een bepaalde groep mee te kunnen, beter af in een lagere groep.

 12. Indien een fietser de groep vroegtijdig wil verlaten of een fysiek of mechanisch probleem heeft, moet hij dit laten weten.

 13. Bij pech of ongeval wordt er samen gestopt door de ganse groep tot alles terug in orde is.

 14. Indien twee groepen samen rijden omdat een van beide groepen te klein is, worden altijd de gewoonten en geplogenheden van de zogeheten lagere groep gevolgd en toegepast.

 15. De fietsuitstappen zullen voor het ganse jaar in één kalenders vastgelegd worden door het bestuur . Iedere aanwezige ontvangt een kalender op de statutaire vergadering. De kalenders staan eveneens op de website www.rennersclub.be.

 16. Indien de aankomst van een rit voorzien is op een andere plaats dan TC De Mol, zal dit bij het vertrek van de rit meegedeeld worden.

 17. Elk lid verbindt zich ertoe om de natuur te respecteren en geen niet-organisch afval (verpakkingen en dergelijke) achter te laten langs de weg.

 18. Fietskleding

 19. Het dragen van een fietshelm is verplicht.

 20. Om de uniformiteit te bewaren en uit respect voor de clubsponsors, is elk lid, tijdens de op de clubkalender vermelde fietsuitstappen, verplicht te rijden in de recentste uitgave van de kleding van de club (correcte trui én broek). Leden, niet in deze clubkleding, krijgen geen punten (bepalend voor de terugbetaling van de kleding, zie punt 19). Meerdere overtredingen worden geenszins getolereerd. Tijdens meerdaagse uitstappen kan een uitzondering gemaakt worden.

 21. Ieder fietsend lid is verplicht om zich het ganse pakket van de clubkleding aan te schaffen: wielertrui, wielerbroek (kort) en voorjaarsvest.  Deze kleding wordt aan de fietsende leden overhandigd mits het betalen van een borgsom die overeenstemt met de reële prijs van de kleding (180€ in 2018).

 22. Als de financiële toestand van de club het toelaat zal gedurende de drie eerstvolgende jaren telkens een derde van de borgsom terugbetaald worden à rato van het aantal deelnames aan de ritten en andere activiteiten. Die deelnames worden verloond met clubpunten. Per seizoen kan een lid maximum 30 punten verzamelen. 30 punten hebben de waarde van 60€. Leden krijgen ten laatste in de loop van de maand mei een deel (betrekking hebbende op deelname aan ritten/activiteiten van het jaar ervoor) van de borgsom terugbetaald.

 23. Het jaarljkse maximum van 30 punten kan verzameld worden door:
  - deelname aan ritten (1 punt per rit)
  - aanwezigheid op vergaderingen (1 punt per vergadering)

  Diversen

 24. Aan de begeleider van de uitstappen, die zijn eigen wagen gebruikt of ter beschikking stelt, wordt per rit een vergoeding betaald die door de raad van bestuur wordt bepaald (momenteel 0,35 euro/km). Deze vergoeding wordt ook uitbetaald voor andere, met het bestuur afgesproken, verplaatsingen voor de club).

 25. We houden het clublokaal TC De Mol zowel binnen als buiten netjes en opgeruimd. Indien er op de buitenvelden getennist wordt, plaatsen we geen fietsen tegen de afsluiting van het tennisveld. Rennersclub Korbeek-Lo noch TC De Mol zijn aansprakelijk bij diefstal of beschadiging aan fietsen.

 26. Alleen de raad van bestuur is gemachtigd om de Rennersclubcode te wijzigen. Bij wijzigingen wordt deze tekst op de website geüpdatet. Leden worden ervan op de hoogte gesteld op vergaderingen en via nieuwsbrieven.